Privatlivspolitik for SEAS-NVE Energi A/S

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

I Andel-koncernen (som SEAS-NVE Energi A/S er datterselskab i) modtager vi blandt andet oplysninger om vores kunder, besøgende, leverandører, andelshavere og jobsøgende. Derfor har vi også forskellige Privatlivspolitikker. På seas-nve.dk/energi ligger denne Privatlivspolitik gældende for vores kunder mv.

I denne Privatlivspolitik er der visse steder angivet ‘enkeltmandsvirksomheder’ i parentes for at angive, at afsnittet kun er relevant for denne kundegruppe.

Ved ‘enkeltmandsvirksomheder’ forstås virksomheder, hvortil der er tilknyttet et personligt hæftelsesansvar.

Denne Privatlivspolitik gælder også for behandling af personoplysninger om personer, som en virksomhed – uanset selskabsform – anvender som kontaktperson i forhold til SEAS-NVE Energi A/S. Virksomheder der anvender kontaktperson i forhold til SEAS-NVE Energi A/S, skal derfor gøre kontaktpersonen bekendt med denne Privatlivspolitik.

Udover Privatlivspolitikken gælder vores Cookie-politik, som du kan finde på seas-nve.dk/energi.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

SEAS-NVE Energi A/S
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

kundeservice@energi.seas-nve.dk
Telefonnummer: 70 26 60 60
CVR-nummer: 401 380 99

2. Kategorier af personoplysninger

I SEAS-NVE Energi A/S indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler:

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:
Navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsdato, betalingsoplysninger, leveringspunkt, dit kunde- og aftagenummer, fuldmagtsforhold, dit CPR-nummer og din status hos CPR-registeret (for eksempel navne- og adressebeskyttelse mv.).

Derudover behandler vi:
• loginoplysninger til din konto på seas-nve.dk/energi
• oplysninger om dine bestillinger af varer og tjeneste ydelser samt forbrugs- og leveringsoplysninger
• optagelse af telefonsamtaler samt korrespondance med kundeservice og/eller andre medarbejdere
• oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (for eksempel browsere, operativsystem og hvilket indhold, som du ser mv.)
• forbrugsmønstre, energivaner og energiforbrugende udstyr
• CVR-nummer, virksomhedsnavn og kreditvurdering (enkeltmandsvirksomheder).

Vi behandler i særlige situationer følsomme og semifølsomme personoplysninger om dig:

Følsomme oplysninger er blandt andet oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt behandling af genetiske og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person samt helbredsoplysninger. Derudover anses oplysninger om straffedomme og strafbare forhold efter dansk ret som semifølsomme personoplysninger. Vi opfordrer til, at du ikke selv fremsender eller informerer os omkring sådanne oplysninger.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme eller semifølsomme personoplysninger om dig, medmindre der er tale om særlige situationer (se afsnit 5 punkt 1.3 ’Særligt om afbrydelser af leverancer’).

3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, kan kilderne være:
• offentlige myndigheder og det statsejede selskab Energinet
• netselskaber og øvrige elleverandører
• kreditoplysningsbureauer (for enkeltmandsvirksomheder)
• offentligt tilgængelige kilder herunder flyttemeddelelser
• medlemmer af din husstand, som tilmelder sig el eller gas på jeres adresse
• ejendomsmæglere, boligselskaber og andre udlejere, som opretter dig som kunde hos os.

4. Personoplysninger om andre parter, som du afgiver

Vi kan i visse tilfælde bede dig om at afgive personoplysninger om andre personer, som er omfattet af din husstand. Det kan for eksempel være, hvis du tilmelder din familie som testfamilie, eller hvis du kontakter os på vegne af andre. Hvis du afgiver personoplysninger om andre i din husstand, skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give den slags oplysninger til os. Du skal derfor henvise dem til denne Privatlivspolitik, når du giver os deres oplysninger.

5. Vi bruger personoplysninger til følgende formål og med de nævnte behandlingsgrundlag

 Formål Eksempler Behandlingsgrundlag
1. Administration af potentielle
og eksisterende kundeforhold
Hvis du ønsker at blive kunde i SEAS-NVE Energi A/S, behandler vi de nødvendige oplysninger om dig med  henblik på at:

1. indgå en aftale om levering af el, naturgas eller andre af vores produkter til dig og
2. sikre entydig identifikation af dig.

Når du er kunde hos os på en løbende aftale, behandler vi dine oplysninger til brug for administration af aftalen herunder for at:
• sikre, at der leveres el, naturgas eller andre af vores produkter til din adresse
• modtage betaling for vores ydelse(r)
• identificere dig, når du kontakter os
• holde dine kontaktoplysninger opdaterede
• opfylde øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af aftalen og lovgivningen.

Når du køber produkter af os via shoppen på seas-nve.dk/energi, behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne levere produkter til dig og for at sende dig tilbud om lignende produkter i SEAS-NVE Energi A/S samt til opfyldelse af øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af aftalen. Hvis du er en enkeltmandsvirksomhed, kreditvurderer vi dig.

Eksempel:
Du er en potentiel kunde
Hvis du kontakter os for at tale om en ny elaftale og beder os om at sende dig et tilbud, anvender vi dit navn, adresse og andre kontaktoplysninger til at lave et tilbud og kontakte dig.

Eksempel:
Du er kunde hos os
Vi modtager oplysninger om dit elforbrug fra Datahubben, som drives af det statsejede selskab Energinet. På baggrund af oplysningerne afregner vi over for dig og registrerer, at du betaler.

Eksempel:
Levering af produkter og tjenester
Vi behandler dine personoplysninger, når du for eksempel tilmelder dig som – eller er – elkunde hos os for at sikre, at der leveres de korrekte produkter, tjenester og afregninger, ligesom vi behandler dine oplysninger for at kunne sende dig elpærer eller andet bestilt i vores webshop. Dine oplysninger er derfor nødvendige for at opfylde aftalen.

Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Vores legitime interesser er at:
• sikre, at der ikke sker udlevering af oplysninger til andre end dig
• kunne markedsføre vores produkter
• sikre overholdelse af gældende lovgivning.

1.1. Særligt om CPR numre
Alle vores kunders (dvs. el- og gaskunders) CPR-numre i løbende aftaleforhold anvendes til de formål, som er beskrevet i punkt 1. ’Administration af potentielle eller eksisterende kundeforhold’. Vi indhenter ved aftaleindgåelse dit samtykke til dette.

Vi er endvidere forpligtede til at overføre elkunders CPR-numre til det centrale register for elkunder i Danmark (DataHub) i forbindelse med flytning, eller hvis du skifter elleverandør. Forpligtelsen gælder for alle elselskaber på det danske marked, og den følger det statsejede selskab Energinets Markedsforskrifter. Hensynet bag behandlingen af dit CPR-nummer i denne forbindelse er at sikre dig mod misbrug (at du bliver bundet af en aftale, som du ikke har accepteret).

Eksempel:
Du bliver kunde hos os
Vi beder om dit samtykke til at behandle dit CPR-nummer, da vi skal indberette dit CPR-nummer til Energinets DataHub og af administrative grunde. Det er nødvendigt, at du giver os dit CPR-nummer for at blive kunde.

Eksempel:
Du kontakter os i løbet af kundeforholdet
Du ringer til os, fordi du har spørgsmål til din regning. Vi beder om dit CPR-nummer for at finde dig i vores system og for at bekræfte, at det ikke er en anden, der ringer og udgiver sig for at være dig.

I forbindelse med indgåelsen af en aftale med os beder vi dig udlevere dit CPR-nummer. I den forbindelse giver du samtykke til, at vi behandler CPR-nummeret til det nævnte formål.

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 2 samt Energinets Markedsforskrift H1 (udstedt med hjemmel i Elforsyningsloven), herunder forskriftens afsnit 4.
1.2. Særligt om notifikationer om dit forbrug
For at vi kan hjælpe vores kunder med at få en lavere energiregning, laver vi en beregning og analyse af gennemsnitlige forbrugsmønstre, og sender besked om afvigelser til vores kunder.

For at vi kan lave en gennemsnitsberegning og analyse af forbrugsmønstre, bruger vi alle vores kunders personoplysninger.

Hvis du som kunde har tilmeldt dig notifikationer om dit forbrug, anvender vi også dine personoplysninger i sammenligningen med vores gennemsnitsberegninger og til at kontakte dig for eksempel, hvis dit forbrug afviger fra det forventede.

Eksempel:
Du får notifikationer,
hvis dit forbrug ændrer sig
Du har tilmeldt dig notifikationer, hvis dit forbrug eller regning ændrer sig. Hvis dit forbrug eller regning ændrer sig, modtager du besked om afvigelsen og gode tips til, hvad du kan gøre for at reducere dit energiforbrug.
Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a, litra b og litra f.

Vores legitime interesser er at kunne
udvikle og markedsføre vores produkter.

1.3. Særligt om  afbrydelser af leverancer
Hvis du misligholder din el- eller gasaftale, vil det i særlige tilfælde være nødvendigt at afbryde din el- eller gasforsyning.

For at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser (for eksempel for at sikre, at du og din hustand og vores ansatte ikke kommer til skade) kan der i den situation være et særligt behov for at behandle følsomme og semifølsomme oplysninger om dig (for eksempel helbredsoplysninger i
forbindelse med alderdomssvækkelse og hjælpeløs adfærd eller oplysninger om strafbare forhold). Det vil særligt være tilfældet, hvis vi er nødsaget til at inddrage kommunen eller politiet.

Eksempel:
Afbrydelse af forsyningen
Hvis vi – i forbindelse med en afbrydelsessituation – bliver opmærksomme på, at du, eller andre i din husstand, virker alderdomssvækket, og afbrydelsen vil udgøre en risiko for dig eller andre, kan det blive registreret.
Databeskyttelses-forordningens artikel 9, stk. 2, litra c og artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven.
2. Markedsføring, analyser
og segmentering
Vi bruger dine personoplysninger til at sende nyhedsmails eller elektronisk/telefonisk markedsføring, hvis du har givet samtykke til det. Dit samtykke kan være indhentet, hvis du tilmelder dig vores konkurrencer blandt andet via seas-nve.dk/energi eller sociale medier. Du kan altid framelde dig nyhedsmails og den elektroniske/telefoniske markedsføring.

Vi kan også benytte dine oplysninger til brug for markedsføring med almindelig post, til målrettet annoncering på både seas-nve.dk/energi og eksterne sider samt til brug for segmentering og analyser af vores kunder.

Eksempel:
Vi sender dig reklame eller et godt tilbud
Du har afgivet dit samtykke til, at vi sender dig markedsføringsmateriale pr. mail i forbindelse med en konkurrence, vi har afholdt.

Vi sender dig et godt tilbud på en elaftale og anvender i den forbindelse dine personoplysninger.

Eksempel:
Analyse af dit forbrug
Vi foretager løbende analyser af vores kunders forbrug og adfærd for at sikre, at vi altid tilbyder de rigtige produkter.

Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a, litra b og litra f.

Vores legitime interesser er at:
• kunne udvikle og markedsføre vores produkter
• afsætte vores produkter
• foretage kundetilfredsheds-analyser
• forbedre produkter og services
• uddanne medarbejdere
• identificere og fejludbedre interne processer for eksempel fejl i regninger.

3. Administration og forbedring af vores digitale tjenester
Vi registrerer antal besøg på seas-nve.dk/energi, herunder hvilke domæner de besøgende kommer fra, og hvilket indhold de ser. Registreringerne kan indeholde dine personoplysninger, og vi bruger oplysningerne til at udvikle og forbedre vores digitale tjenester. Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål, markedsundersøgelser og interne undersøgelser for at forbedre måden, vi kommunikerer med dig på.

Vi laver også løbende kundetilfredsheds-undersøgelser både på telefon og på seas-nve.dk/energi, ligesom vi optager telefonsamtaler til dokumentation og uddannelse af medarbejdere.

Eksempel:
Du bruger vores digitale tjenester
Når du bruger vores digitale tjenester (for eksempel bruger seas-nve.dk/energi, opretter en profil, tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i en konkurrence eller tester dit el- eller naturgasforbrug), så behandler vi dine oplysninger med henblik på at forbedre vores digitale tjenester. Derudover bruger vi dine oplysninger til at markedsføre vores produkter over for dig. Vi bruger dog ikke din mailadresse mv. i strid med markedsføringslovgivningen.

Eksempel:
Du har været i kontakt med vores
kundeservice
Du har ringet til vores kundeservice med spørgsmål til din regning. Efterfølgende vil du blive ringet op eller modtage en SMS, hvor du skal svare på nogle spørgsmål om den service, du har modtaget.

Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vores legitime interesser er at:
• afsætte vores produkter
• forbedre kundeoplevelsen
• udvikle og forbedre vores digitale tjenester og kundeservice
• anbefale måder, hvorpå vores brugeres energiforbrug kan nedbringes til gavn for miljøet
• uddanne vores medarbejdere
• dokumentere, herunder aftaleforhold.

 

Hvis vi behandler dine personoplysninger til et andet formål end dem, vi har beskrevet ovenfor, vil vi, hvis det følger af databeskyttelsesreglerne, give dig besked om det nye formål, inden vi begynder behandlingen.

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
• leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner)
• til selskaber, der er koncernforbundet med SEAS-NVE Energi A/S. (Du kan finde vores selskaber i vores årsrapport på seas-nve.dk)
• til aktører inden for energibranchen (netselskaber og energileverandører), hvis det er nødvendigt for behandling af dine henvendelser eller påkrævet efter lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf
• offentlige myndigheder og det statsejede selskab Energinet.
Hvis du ønsker at skifte til en anden leverandør, videresender vi – efter aftale med dig – dine kundeoplysninger til den nye leverandør, forudsat at det er teknisk muligt.

7. Overførsler til lande uden for EU/EØS

De personoplysninger, som vi indsamler fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS. Vi overfører kun personoplysninger uden for EU/EØS til et malaysisk selskab, som hjælper os med at udvikle og holde vores IT-systemer opdaterede. Vi overfører personoplysninger med hjemmel
i Kommissionens Standardbestemmelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C. Det malaysiske selskab behandler disse oplysninger på vegne af os og anses derfor som databehandler. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på kundeservice@energi.seas-nve.dk.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 5 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis.

Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til 3 år, efter du er stoppet som kunde eller har været i dialog med os omkring vores produkter, tjenester og services.

Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid. Det gælder:

Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondancer, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring).
• Vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

CPR-nummer og loginoplysninger til vores selvbetjeningsløsninger.
• Vi opbevarer personoplysningerne op til 1 år, efter du er stoppet som kunde.

Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside og ved brug af vores digitale tjenester (f.eks. fra cookies, IP-adresser, apps mv.) og informationer om markedsføringsmateriale, vi har sendt.
• Vi opbevarer personoplysningerne i op til 1 år efter registrering.

Optagede telefonsamtaler.
• Vi opbevarer personoplysningerne op til 6 måneder efter optagelse.

Oplysninger fra deltagelse i kundepaneler og testfamilier.
• Vi opbevarer personoplysningerne op til 6 måneder efter framelding af deltagelse.

Konkurrencedeltagelser.
• Vi opbevarer personoplysningerne op til 6 måneder efter konkurrencens udløb.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi efter en konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor. Det gælder, hvis der opstår tvist med kunder, til dokumentation over for offentlige instanser eller andre og i lignende situationer.

9. Pligtmæssig information

Vi har under punkt 2 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig. For at blive kunde hos i SEAS-NVE Energi A/S er det obligatorisk, at vi har dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse og CPR-nummer, samt at vi løbende har dine forbrugsoplysninger. Hvis du ikke giver os de oplysninger, har vi ikke mulighed for at etablere et kundeforhold.

10. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at afmelde dig vores elektroniske markedsføring i mailen, som du modtager, eller ved at ringe til os. Der kan være
betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet via kundeservice@energi.seas-nve.dk. Vi bestræber os på at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark
er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

SEAS-NVE Energi A/S er en blandt flere aktører på forsyningsområdet. Du kan læse mere om de forskellige aktørers roller på Energinet.dk.

På seas-nve.dk/energi kan du som kunde endvidere få et overblik over dit forbrug, regninger og betalinger, melde flytning og se hovedparten af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan samtidig finde dine adgangsoplysninger til eloverblik.dk (MålepunktsID og Webaccesskode), hvor du kan se oplysninger om dit elforbrug.

12. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på seas-nve.dk/energi eller pr. mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Gældende fra: 1. september 2020.