Sådan læser du jeres naturgasårsopgørelse

Har du svært ved at gennemskue din virksomheds årsopgørelse for naturgas? – Eller vil du bare gerne vide mere om, hvad de enkelte dele dækker?

Vi har lavet en guide, hvor vi gennemgår en naturgasårsopgørelse punkt for punkt. Vær opmærksom på, at den viste årsopgørelse er et eksempel. Under hver eksempelside finder du forklaringer af de enkelte punkter.

Side 1

Side 1 (Forklaringer)

1.1 Virksomhed og adresse

Her kan du se oplysningerne på den virksomhed, som er modtager af årsopgørelsen. Vær opmærksom på, at adressen kan være anderledes end forbrugsstedet. Se mere om forbrugsstedet under punkt 3.

 

1.2 Fakturatype

Her kan du se, hvilken slags faktura, I har modtaget. I dette tilfælde er det en årsopgørelse, men det kunne også være en a conto faktura, en opgørelse eller en kreditnota.

2.1 Kundenummer og aftagenummer

Kundenummeret består af syv cifre. Det er det nummer, vi knytter jeres virksomheds naturgasaftale op på.

Aftagenummeret består af i alt 18 cifre. De første syv cifre (5715151) er ens for alle forbrugssteder i Danmark, og de er derfor ikke synlige på fakturaen. De sidste 11 cifre er forbrugsstedets unikke identifikationsnummer. Aftagenummeret vil altid være det samme på forbrugsstedet – også selvom der f.eks. kommer en ny naturgasmåler, en ny virksomhed eller en ny leverandør.

 

2.2 Målernummer

Målernummer er det nummer, som står på gasmåleren. Via målernummeret kan du finde den gasmåler, som din naturgasopgørelse vedrører.

 

2.3 Aftalekonto

Aftalekontonummer er det kontonummer, som vi har oprettet aftalen på. Vi bruger jeres aftalekontonummer i vores afregningssystem.

 

2.4 Fakturanummer

Fakturanummer er et unikt nummer pr. faktura. Fakturanummeret skal bruges, hvis I kontakter os med specifikke fakturaspørgsmål.

 

2.5 Dato

Datoen viser den dag, jeres faktura blev dannet i vores systemer.

3.1 Forbrugssted

Forbrugsstedet er den adresse, som naturgassen bliver leveret til. Det viste CVR nummer er CVR nummeret for den virksomhed, der ligger på forbrugsstedet.

 

3.2 Årsopgørelsen

Her kan du se hvilken periode årsopgørelsen dækker. Du kan også se, hvad I enten skal betale eller har til gode efter opgørelsen – henholdsvis hos os, som jeres naturgasleverandør, og hos jeres distributionsselskab Evida. På de efterfølgende sider af årsopgørelsen, under overskriften ”Sådan er årsopgørelsen beregnet” (punkt 4.1 – 6.6 i denne forklaring) kan du se, hvordan vi er kommet frem til de to beløb, og hvad der er blevet opkrævet a conto i det seneste år.

 

3.3 Ny a conto

Her kan du se, hvilken periode jeres nye a conto dækker, og hvor meget der skal betales henholdsvis til os, som jeres naturgasleverandør, og til jeres distributionsselskab (Evida). På de sidste sider af fakturaen, under overskriften ”Sådan er a conto faktura beregnet” (punkt 7 – 9.5 i denne forklaring), kan du se jeres nye a conto faktura, og hvordan den er beregnet.

 

3.4 Samlede pris og betalingsdato

Her kan du se årsopgørelsens og a conto fakturaens samlede pris, som skal betales til os. Den samlede pris er summen af beløbene fra 3.2 og 3.3. Betalingsdatoen er den dato, fakturaen senest skal betales. Er I er tilmeldt Leverandørservice, vil betalingen ske automatisk. Det vil fremgå her.

 

3.5 Sammenligning af årsforbrug

I denne boks kan du se en sammenligning af det seneste års forbrug sammenlignet med op til tre tidligere år.
Visningen af årsforbrug afhænger af, hvilke data vi modtager fra jeres distributionsselskab (Evida).

 

3.6 Sammensætning af din årsopgørelse

Her får du et overblik over, hvad jeres årsopgørelse består af – fordelt procentvis på eksempelvis forbrug, abonnement, transport af din naturgas og afgifter til staten. Antal poster i modellen afhænger af, hvad der er opkrævet på årsopgørelsen.

Side 2

Side 2 (Forklaringer)

4.1 Måleraflæsning

Her kan du se, hvordan jeres virksomheds korrigerede forbrug til afregning af årsopgørelsen er beregnet. Forbruget oplyses af jeres distributionsselskab (Evida). Evida har beregnet det ud fra jeres gasmålers tællerstand i år minus jeres gasmålers tællerstand sidste år, og herefter er forbruget nedjusteret ud fra brændværdi.

 

4.2 Forventet årsforbrug

Her kan du se det forbrug, som jeres distributionsselskab (Evida) har oplyst os, at de forventer, at jeres virksomhed vil have i det kommende år. Det er beregnet af distributionsselskabet ud fra jeres virksomheds seneste årsforbrug og graddage.

Her kan du se beløbene for de poster på årsopgørelsen, som I betaler til os som jeres naturgasleverandør.

 

5.1 Forbrug

Her kan du se, hvad I skal betale for virksomhedens forbrug fordelt på graddage. Forbruget er delt ud på de naturgasprodukter, virksomheden har haft i løbet af året – f.eks. en fastprisaftale. Har I haft et produkt med en variabel pris, kan I se, hvad prisen har været pr. periode, og hvad I har betalt pr. kubikmeter naturgas i hver periode.

 

5.2 Abonnement

Her kan du se, hvad I skal betale i abonnement for virksomhedens naturgasaftale.

 

5.3 Opkrævet a conto

Her fremgår jeres årsforbrug i kroner, og hvad vi som naturgasleverandør har opkrævet a conto, samt momsdifferencen.

 

5.4 Til betaling/Til gode

Her kan du se det samlede beløb, som I enten skal betale eller har til gode hos til os som jeres naturgasleverandør.

 

5.5 Jeres kubikmeterpris

På hver årsopgørelse kan du se, hvad jeres virksomheds gennemsnitlige kubikmeterpris har været for det seneste år. Prisen er eksklusive posterne abonnement og øvrige. Husk, at jeres samlede naturgaspris kan variere fra år til år.

Side 3

Side 3 (Forklaringer)

Her kan du se beløbene for de poster på årsopgørelsen, som vi opkræver på vegne af jeres distributionsselskab (Evida) og staten.

 

6.1 Tariffer

Her kan du se virksomhedens samlede forbrug for året på de tariffer, som vi opkræver på vegne af jeres distributionsselskab (Evida).

Distributionstarif: Beløbet dækker transport af naturgassen hen til jeres virksomhed og er det samme, uanset hvilket selskab I køber naturgassen af. Beløbet dækker også forrentning, afskrivning og vedligeholdelse af ledningsnettet.

Energisparebidrag: Energisparebidrag opkræves med en fast sats pr. kubikmeter. Det sker efter aftale med staten om en øget energispareindsats over for alle energiforbrugere.

Nødforsyningstarif: Tariffen, som trådte i kraft den 1. oktober 2012, opkræves på vegne af Energinet.dk for at levere naturgas i en nødforsyningssituation.

 

6.2 Afgifter til staten

Her kan du se de afgifter, vi opkræver, når I køber naturgas. Vi opkræver afgifterne på vegne af jeres distributionsselskab (Evida), som igen opkræver på vegne af staten.

Naturgasafgift: En afgift til staten, der opkræves efter gældende lov med en fast sats pr. kubikmeter naturgas.

CO2-afgift: Miljøafgift, fastsat af staten, der opkræves efter gældende lov med en fast sats pr. kubikmeter naturgas.

NOx-afgift: NOx-afgift er fastsat af staten og opkræves med en fast sats pr. kubikmeter naturgas.

 

6.3 Abonnement

Her kan du se, hvad vi opkræver i distributionsabonnement for levering af naturgassen. Beløbet opkræves på vegne af jeres distributionsselskab (Evida).

 

6.4 Opkrævet a conto

Her fremgår jeres årsforbrug i kroner, hvad vi har opkrævet a conto, samt momsdifferencen. Beløbene er opkrævet på vegne af jeres distributionsselskab (Evida) og staten.

 

6.5 Til betaling/Til gode

Her kan du se det samlede beløb, som I skal betale eller har til gode hos jeres distributionsselskab (Evida) og staten. Beløbet opkræves eller udbetales af os på vegne af distributionsselskabet.

 

6.6 Jeres kubikmeterpris

Her kan du se, hvad jeres virksomheds gennemsnitlige kubikmeterpris for tarif og afgift har været for det seneste år. Prisen er eksklusive posterne abonnement og øvrige.

Side 4

Side 4 (Forklaringer)

Her kan du se, hvilken a conto faktura, I har modtaget, hvad jeres virksomheds forventede årsforbrug af naturgas er, og hvilken andel af det forventede årsforbrug, der skal betales på denne a conto faktura.

Her kan du se beløbene for de poster på naturgasfakturaen, som skal betales til os, som jeres naturgasleverandør.

 

8.1 Forbrug

Her kan du se, hvad jeres virksomhed skal betale for selve naturgasforbruget. Du kan også se, hvilket naturgasprodukt I har, f.eks. en fastprisaftale, og hvad der betales per kubikmeter naturgas.

 

8.2 Abonnement

Her kan du se, hvad jeres virksomhed skal betale i abonnement for naturgasaftalen.

 

8.3 Øvrige

Her kan du se eventuelle øvrige poster til betaling, som f.eks. gebyr eller eventuelle restbeløb.

8.4 Til betaling

Her kan du se, hvor meget momsen udgør af a conto beløbet, og hvor meget I skal betale til os som jeres naturgasleverandør.

 

8.5 Jeres pris pr. m3

På hver faktura kan du se, hvad den gennemsnitlige pris pr. m3 er for den specifikke faktura. Prisen er eksklusive posterne abonnement og øvrige.

Her kan du se beløbene for de poster på naturgasfakturaen, som vi opkræver på vegne af jeres distributionsselskab (Evida) og staten.

 

9.1 Tariffer

Her kan du se, hvilke tariffer vi opkræver på vegne af jeres distributionsselskab (Evida).

Distributionstarif: Beløbet dækker transport af naturgassen hen til jeres virksomhed og er det samme, uanset hvilket selskab du køber naturgassen af. Beløbet Det dækker også forrentning, afskrivning og vedligeholdelse af ledningsnettet.

Energisparebidrag: Energisparebidrag opkræves med en fast sats pr. kubikmeter. Det sker efter aftale med staten om en øget energispareindsats over for alle energiforbrugere.

Nødforsyningstarif: Tariffen, som trådte i kraft den 1. oktober 2012, opkræves på vegne af Energinet.dk for at levere naturgas i en nødforsyningssituation.

 

9.2 – Afgifter til staten

Her kan du se de afgifter, vi opkræver på vegne af jeres distributionsselskab (Evida), som igen opkræver på vegne af staten, når I køber naturgas.

Naturgasafgift: En afgift til staten, der opkræves efter gældende lov med en fast sats pr. kubikmeter naturgas.

CO2-afgift: Miljøafgift, fastsat af staten, der opkræves efter gældende lov med en fast sats pr. kubikmeter naturgas.

NOx-afgift: NOx-afgift er fastsat af staten og opkræves med en fast sats pr. kubikmeter naturgas.

 

9.3 Abonnement

Her kan du se, hvad vi opkræver i distributionsabonnement for levering af naturgassen. Beløbet opkræves på vegne af jeres distributionsselskab (Evida).

 

9.4 Til betaling

Her kan du se, hvor meget momsen udgør af a conto beløbet, og hvor meget vi opkræver på vegne af jeres distributionsselskab (Evida) og staten.

Side 5

Side 5 (Forklaringer)

9.6 Din kubikmeterpris

På hver faktura vil du kunne se, hvad den gennemsnitlige kubikmeterpris for tarif og afgift er for den specifikke faktura. Prisen er eksklusive posterne abonnement og øvrige.

Her kan du se, hvad virksomheden i alt skal betale for årsopgørelsen og a conto faktura 1, når alt er lagt sammen. Det svarer til punkt 3.3. som er beskrevet ovenfor.

Her har du et hurtigt overblik over jeres virksomheds forventede årsforbrug, som beskrevet i punkt 4.2 og 7. Jeres forventede årsforbrug er beregnet ud fra virksomhedens seneste års forbrug og afhænger af, hvilke data vi modtager fra jeres distributionsselskab (Evida).

Hvis du mener, at det forventede forbrug er sat for højt, skal du kontakte distributionsselskabet for nedjustering.

Derudover kan du se priser og betalingsdatoer for de fire a conto perioder i det nye forbrugsår. A conto beløbene er cirkabeløb beregnet ud fra prisen i indeværende kvartal.

Teksten nederst på fakturaen understreger, at det er vigtigt at huske, at selv om det er SEAS-NVE Strømmen A/S, der opkræver på vegne af jeres distributionsselskab (Evida), så skal I fortsat kontakte jeres distributionsselskab ved driftsforstyrrelser og sikkerhedsmæssige spørgsmål.